เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CUVIP

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

สัญญาจ้าง

ประเภทสายงาน

งานการศึกษา วิชาการ

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

15,435 - 15,898 บาท

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 18 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

รับเด็กจบใหม่

วุฒิการศึกษา

อนุปริญญา / ปวส.

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 • ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 • ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ

 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

ความรู้ความสามารถ

 • มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี

 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เช่น Microsoft Word,  Excel, PowerPoint

 • มีความรู้ความสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้


ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://cutt.ly/Gjsydj4

โปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ 5 ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2218 3919 หรือ 08 2965 9492 (นางสาวชญาพิมพ์ อรินหมะพันธ์)

รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น

 • จัดทำฐานข้อมูล หลักสูตร กิจกรรม นิสิต และอาจารย์ผู้สอนของกิจกรรม CUVIP

 • ทำบันทึกเชิญผู้สอนภายใน/นอก บันทึกประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ

 • วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรมที่จะเปิดในแต่ละเดือน

 • รวบรวมเอกสารและจัดทำตารางกิจกรรมประจำเดือนส่งฝ่ายกายภาพ

 • ติดต่อประสานงานฝ่ายอาคารและจองห้องเรียนในระบบ Lotus Note

 • จัดพิมพ์เอกสารและตรวจสอบรายชื่อนิสิตเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน CUVIP ก่อนเข้าเรียน

 • จัดทำใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP

 • ลงบัญชีเบิกจ่ายวัสดุและค่าตอบแทนการสอน/เอกสารเบิกจ่ายค่าสอน

 • รับผิดชอบและอำนวยความสะดวกประจำกิจกรรม

 • จัดทำสรุปรายงานกิจกรรมและจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP

 • พัฒนากิจกรรม CUVIP

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

 • ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

 • หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ประกาศรับสมัครงาน-ศูนย์การศึกษาทั่วไป (CUVIP .pdf

135.52KB

สวัสดิการ

-

ทักษะที่ต้องการ

Microsoft PowerPoint

ดี

Microsoft Excel

ดี

Microsoft Word

ดี

สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้

พอใช้

Canva

พอใช้

ทักษะอื่นๆ

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เกี่ยวกับบริษัท

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทธุรกิจ

การศึกษา

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรติดต่อ

022183914

อีเมล

[email protected]

เว็บไซต์

gened.chula.ac.th