พนักงานบัญชี

เอ็น แซด โอ ประเทศไทย จำกัด

ซอยทองหล่อ 7, สุขุมวิท 55

ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน
สวัสดิการ
ทักษะที่ต้องการ
ทักษะอื่นๆ
รูปภาพ
สถานที่ทำงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ลักษณะงาน

ประเภทการจ้างงาน

งานประจำ

ประเภทสายงาน

งานบัญชี

วันทำงาน

ทำงานเป็นเวลา

เงินเดือน

20,000 - 30,000 บาท
สามารถต่อรองได้

จำนวนการจ้าง

1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศและอายุ

ไม่กำหนด, อายุ 30 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน

5 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

สามารถเริ่มงานได้เลย

รายละเอียดงาน

งานและหน้าที่รับผิดชอบ : งานบัญชีด้านภาษี งบการเงิน บัญชีกระแสเงินสด และบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ / ประสบการณ์ : ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีและงานภาษี อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป ส่วนท่านที่มั่นใจในความสามารถด้านบัญชีจากประสบการที่ทำงานด้านบัญชีมาต่อเนื่อง และพร้อมที่จะยกระดับจากพนักงานบัญชีทั่วไป มาเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ซึ่งมีคุณสมบัติได้หรือใกล้เคียง ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ทุกท่าน
ลักษณะงานที่ทำ : - บันทึกบัญชี และกระทบยอด - รับผิดชอบและดูแลด้านปิดงบบัญชีและด้านการเงินให้กับบริษัท - รับผิดชอบและดูแลด้านงานภาษีอากร - ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก - ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร - ควบคุมและจัดทำงบการเงินงบดุลงบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชี - ออกเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย - ยื่นภาษีหัก ณ ทีจ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล - งานบัญชีและการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - ตรวจสอบรายงาน สินค้าขาดเกินของคลังสินค้า - วิเคราะห์ต้นทุนสินค้า และรายงานค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก - ตรวจสอบการจัดทำค่า Commission ให้พนังงานขาย

สวัสดิการ

วันหยุดประจำปี
ประกันสังคม

ทักษะที่ต้องการ

-

ทักษะอื่นๆ

-

รูปภาพ

สถานที่ทำงาน

ซอยทองหล่อ 7, สุขุมวิท 55

เกี่ยวกับบริษัท

เอ็น แซด โอ ประเทศไทย จำกัด

ประเภทธุรกิจ

นำเข้า/ส่งออก

จำนวนพนักงาน

ขนาดกลาง (11-30 คน)

ที่ตั้งบริษัท

วัฒนา, กรุงเทพ 10110

เบอร์โทรติดต่อ

0863991900

อีเมล

[email protected]