นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บทนำ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
 7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 9. ติดต่อเรา
 1. บทนำ

  บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”)

  ซึ่งเป็นผู้จัดทำ Jobbee.work ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการต่างๆ ของบริษัท (“บริการ”) มาโดยตลอด บริษัทจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสำหรับการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนจัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วน บุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

  ดังนั้น นโยบายฯ ฉบับนี้จึงมีเผื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อ นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมไว้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

  นโยบายฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบายฯ ฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด กรุณาอ่านให้รอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  บริษัทได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลไว้ในตารางด้านล่าง ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
   1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
   2. ข้อมูลประวัติและใบสมัครงาน
   3. ข้อมูลการใช้บริการ

   ตารางนี้ อธิบายข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกผู้สมัครงาน

   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
   บัญชีผู้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้
   1. อีเมล
   2. รหัสผ่าน

   โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

   บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

   ตารางนี้ อธิบายข้อมูลประวัติและใบสมัครงานของสมาชิกผู้สมัครงาน

   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
   ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในแบบฟอร์มประวัติของ Jobbee.work มีดังนี้
   1. รูปถ่าย
   2. ชื่อ-นามสกุล
   3. วัน/เดือน/ปีเกิด
   4. เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก
   5. สถานภาพ สัญชาติ ศาสนา
   6. เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่
   7. ข้อมูลความพิการ
   8. ทักษะ ภาษา
   9. ประวัติการศึกษา การทำงาน
   10. ลักษณะงานที่ต้องการ
   11. บุคคลอ้างอิง เป็นต้น
   บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
   ประวัติการสมัครงานท่านสามารถสมัครงานโดยส่งข้อมูลใบสมัครที่ถูกบันทึก และจัดเก็บไว้ในระบบ Jobbee.work ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการที่มีการลงประกาศงานในตำแหน่งนั้นๆบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

   ตารางนี้ อธิบายข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกผู้สมัครงาน

   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
   ประวัติการสมัครงานบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการสมัครงานของท่าน เพื่อสร้างประวัติการสมัครงานย้อนหลังบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
   งานที่บันทึกบริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานที่บันทึกของสมาชิกผู้สมัครงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกผู้สมัครงานสามารถย้อนดูงานที่บันทึกความสนใจได้
   การค้นหาตำแหน่งงานบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหางานบนระบบ Jobbee.work ของสมาชิกผู้สมัครงาน เพื่อนำมาประมวลผลและพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงานมากขึ้น
   ข้อมูลการค้นหางานประกอบด้วยข้อมูลที่สมาชิกผู้สมัครงานกรอกลงในแบบฟอร์มการค้นหา ดังนี้
   1. คำค้นหา
   2. สถานที่ปฏิบัติงาน
   3. ประเภทงานหลัก
    ประเภทงานย่อย
    ประเภทธุรกิจ
   4. เงินเดือนที่ต้องการ
   5. พิกัดตำแหน่ง (ของเครื่องมือสื่อสาร)
   1 ปี
   ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ Jobbee.workบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่สมาชิกผู้สมัครงานใช้งานเว็บไซต์ ของ Jobbee.work ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สามในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใชังานเว็บไซต์ Jobbee.work ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม
   เสียงสนทนาระหว่างสมาชิกผู้สมัครงาน กับ Call Centerเมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านทาง Call Center บริษัทอาจมีการบันทึกเสียงสนทนาของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท90 วัน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการ

   ตารางนี้ อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการ

   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
   บัญชีผู้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้
   1. ชื่อผู้ใช้
   2. รหัสผ่าน

   โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน

   บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
   ข้อมูลติดต่อของ สมาชิกผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงานข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศในระบบ Jobbee.work เพื่อรับสมัครงานอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาชิกผู้ประกอบการ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น
   ข้อมูลการติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการ สำหรับการใช้บริการบน Jobbee.workข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อการใช้บริการบน Jobbee.work โดยเฉพาะอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาชิกผู้ประกอบการ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
   1. ชื่อ-นามสกุล
   2. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เป็นต้น
   ข้อมูลประกอบการลงโฆษณาข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งให้แก่บริษัท เพื่อประกอบการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในรูปแบบดังนี้
   1. รูปภาพส่วนบุคคล
   2. วิดีโอ
   3. ไฟล์เสียง
   4. ข้อความ เป็นต้น
   บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (1) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ Jobbee.work และ (2) หลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย
   เสียงสนทนาระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการ กับ Call Centerเมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านทาง Call Center บริษัทอาจมีการบันทึกเสียงสนทนาของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท90 วัน
 3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

  เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีหลักฐานทางกฎหมาย สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียวฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงคืทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

   ตารางนี้ อธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแต่ละประเภท

   วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้ในการประมวลผล
   เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ Jobbee.work
   1. บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
   เพื่อการให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการสมัครงานสำหรับผู้หางาน
   1. ประวัติ Jobbee.work
   2. ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัคัรงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobbee.work
   3. ประวัติการสมัครงาน
   4. งานที่สนใจ
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบประวัติและใบสมัครของสมาชิกผู้สมัครงาน
   1. ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัคัรงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobbee.work
   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและบันทึกการผิดนัดสัมภาษณ์ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ของผู้หางาน จากสมาชิกผู้ประกอบการ
   1. ประวัติ Jobbee.work
   2. ใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobbee.work
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการค้นหางานให้ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน
   1. การค้นหาตำแหน่งงาน
   เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ Jobbee.work
   1. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ Jobbee.work
   เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตำแหน่งงานใหม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของสมาชิกผู้สมัครงาน
   1. ประวัติ Jobbee.work
   2. ประวัติการสมัครงาน
   3. งานที่สนใจ
   4. การค้นหาตำแหน่งงาน
   เพื่อจัดทำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
   1. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ Jobbee.work
   2. ประวัติการสมัครงาน
   เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ
   1. ประวัติ Jobbee.work
   2. ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobbee.work
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
   1. เสียงสนทนาระหว่างผู้หางานกับ Call Center

  2. สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ

   ตารางนี้ อธิบายวัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการแต่ละประเภท

   วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้ในการประมวลผล
   เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ Jobbee.work
   1. บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
   เพื่อการให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ
   1. บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน)
   2. ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน
   เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ การนำเสนอบริการใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของบริษัท
   1. ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงาน
   2. ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการสำหรับการใช้บริการ Jobbee.work
   เพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น
   1. ข้อมูลประกอบการลงโฆษณา
   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
   1. เสียงสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับ Call Center
 4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ Jobbee.work ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบ Jobbee.work เท่านั้น

  เมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (กรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายฯ ฉบับนี้

  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

   ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการส่งประวัติ Jobbee.work หรือใบสมัครงานของท่านไปยังสมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศตำแหน่งงานนั้นๆ

   ตารางนี้ อธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานแต่ละประเภท

   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
   ประวัติ Jobbee.workประวัติ Jobbee.work ของสมาชิกผู้สมัครงานที่บันทึกไว้บนระบบ Jobbee.work จะถูกเผยแพร่ไปยังสมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหรือลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้นสมาชิกผู้สมัครงานสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของประวัติ Jobbee.work ได้ดังต่อไปนี้
   1. ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบการ
   2. ถูกค้นเจอได้โดยสมาชิกผู้ประกอบการ แต่ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน
   3. ปิดบังประวัติไม่ให้ถูกค้นเจอในรายการการค้นหาโดยสมาชิกผู้ประกอบการ
   4. ลบประวัติออกจากฐานข้อมูล
   ใบสมัครงานใบสมัครงานที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ Jobbee.work ตามวิธีการสมัครงานทั้งสี่ด้านล่างนี้ จะถูกส่งให้กับสมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น
   1. สมัครด้วยประวัติ Jobbee.work
   2. สมัครด้วยการส่งไฟล์ประวัติ
   3. สมัครการด้วยการส่งอีเมล
   4. สมัครด้วยการกรอกประวัติแบบย่อ
  2. สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ

   ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ Jobbee.work หรือข้อมูลอื่นที่สมาชิกผู้ประกอบการให้ไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของสมาชิกผู้ประกอบการ ควบคู่กับรายละเอียดตำแหน่งงานที่ลงประกาศ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน หากมี ชื่อ ภาพ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด สมาชิกผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงาน

   ตารางนี้ อธิบายวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการที่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น

   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล
   ข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการเพื่อการรับสมัครงานข้อมูลติดต่อของสมาชิกผู้ประกอบการที่ลงประกาศในเว็บไซต์ Jobbee.work เพื่อการรับสมัครงาน
   ข้อมูลประกอบการลงโฆษณาข้อมูลประกอบการลงโฆษณาที่สมาชิกผู้ประกอบการส่งให้แก่บริษัท สำหรับการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบอื่น ซึ่งจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Jobbee.work
 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

  บริษัทให้ความสำคัญ และมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยุ่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังต่อไปนี้

  ตารางนี้ อธิบายสิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ประเภทของสิทธิคำอธิบายประเภทของสิทธิ
  สิทธิในการเข้าถึงหากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท
  สิทธิในการคัดค้านหากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนใน Jobbee.work รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้
  สิทธิในการลบหากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนใน Jobbee.work ได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
  สิทธิในการยับยั้งบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
  สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันหากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
  สิทธิในการถอดถอนความยินยอมท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
  สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่นโดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรง โดยการติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาท

  หากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำในเว็บไซต์ Jobbee.work บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่านในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านออกจากระบบ

 7. วิธีการเก็บรักษาข้อมุลส่วนบุคคล

  เมื่อ Jobbee.work ได้รับสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของ Jobbee.work ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และบริษัทแนะนำให้ท่านออกจากระบบ Jobbee.work ทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ

 8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ Jobbee.work ผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

 9. ติดต่อเรา

  หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ทางอีเมล: [email protected]

  ทางโทรศัพท์: 085-1174290

  บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด

  199 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200